Reslövs kyrkogård
Onsjö Tingsklocka

Tingsklockan
	
På initiativ av Börje Gustavsson, Marieholm, och genom medverkan av Kyrkobröderna (numera 
Lekmannakåren) och icke minst dess ålderman f. kyrkvärden Nils Persson, Åkarps Gård, 
som skänkte medel, har Onsjö gamla tingsklocka fått stanna kvar på orten.
I Onsjö härad var den äldsta tingsplatsen belägen i Östra Karaby. Från början fanns där en
gammal offerplats, Karaby Lund. År 1684 berättas om ting i Vittskövle by. Från början av 1700
-talet flyttades tingsplatsen till Annelöv och fram till 1776 hölls där ting. Från och med laga hösttinget 
den 12 november 1776 blev Åkarp/Marieholm häradets tingsplats, där det stannade 
kvar fram till årsskiftet 1968/69.
Första tiden hölls ting på den gamla gästgivaregården, som då var en kringbyggd gård. Ett särskilt 
tingsrum för rätten ”mot lega av häradet” fanns där. När tinget flyttade till Åkarp införskaffades 
också en tingsklocka. Klockan bär årtalet 1777 och blev gjuten hos det Wetterholtzka gjuteriet i 
Malmö, under Gustaf lll:s regeringstid.
När det nya tingshuset togs i bruk år 1800 placerades klockan på ryggåsen. Under minst fem om- 
och tillbyggnader under 1800-talet kunde slutligen ett större och ändamålsenligare tingshus tas i 
bruk 1894. Klockan placerades då på gavelspetsen vid tingshusets nordöstra sida där den hängde 
fram till 1971. 
Efter att den plockats ner från Tingshuset beslutades att den skulle placeras vid Reslövs 
kyrkstuga och fanns där fram till 2002 då kyrkstugan såldes och församlingshemmet flyttade till 
Reslövs Prästgård. På gräsmattan intill Prästgården har nu klockan placerats i en liten fristående 
klockstapel, utförd i konstsmide av smedmästare Lars Nilsson, Marieholm. 

Med glädje konstateras, att klockan bevarats som en klenod i bygden och att den alltjämt kan 
låta sin spröda klang höras över nejden
	Ett arv från fädren är du oss givet
	Som skyddas skall från släkt till släkt,
	Och vårdas, såsom man är rädd om livet,
	Och vårdar det från vårens första fläkt.
/Ur dikten ”Reslövs kyrka” utgiven 1935 och författad av Rudolf Münter, kyrkoherde i Reslöv 
och Östra Karaby församlingar 1926- 1958./

Klockan stals i slutet av juni år 2014 och är inte återfunnen.

Det finns förmodligen många fler intressanta fotografier och fakta. Har du ett eller några så hör av dig,
tel 072 250 02 40 eller mejla rustan@ligander.se