Laddran Laddran

        Laddran innan förändringen

Skall Laddran bli ett Leaderprojekt?


Vi hoppas det. Nu genomförs en studie för att se om Laddranområdet kan bli ett rekreationsområde för Marieholms alla invånare.

Studien bekostas av LeaderMittSkåne som är ett samarbete mellan Skånes mittkommuner, Höör, Hörby, Eslöv, samt EU. (Sydligaste delen av Eslöv tillhör Leader Lundaland.) Leader tillsammans med kommunerna verkar för jordbruks- och landsbygdsutveckling.

Tanken är skapa en eller flera våtmarker och lägga schaktmassorna så att landskapet blir något kuperat. Sedan iordninggörs stigar och eventuellt någon bro för att skapa olika möjligheter att förflytta sig inom området.Här ser man några bilder från området. De fyra första visar hur det såg ut i samband med snösmältningen i mars 2010. Övriga från 2009.

Laddran Området mot söder.
Laddran Förhöjd vattennivå i Saxån. Vid bron från Idrottshallen.
Laddran Vy mot sydväst.
Laddran Västerut nära gränsen till Svalöv där Saxån kröker mot nordväst.
Laddran Området mot sydväst från en av broarna över Saxån.
Laddran Stigen söder om ån. Den klipps ett par gånger per säsong.
Laddran Vy rätt söderut. Diket avvattnar området.
Laddran Viss undersökning är redan gjord av Länstrelsen och en konsult. Bilden tagen söderut.
Laddran Markanvändning:
lila - betesmark
gult - åkermark
ljusgrönt - slåttervall
rött - igenväxning
Laddran Översiktskarta över det 19 hektar stora området söder om Saxån.

© Rustan Ligander 2011 | HTML | CSS |